Et Fontenehus er et lavterskeltilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer. Fontenehuset organiseres og drives av medlemmer og ansatte i felleskap. Som deltagere på Fontenehuset får medlemmene anledning til å ta del i alt arbeid som gjøres på huset og på denne måten få mulighet til å styrke sin tilhørighet og sitt egenverd.

Medlemmene arbeider sammen på Fontenehuset med store og små oppgaver og de ansatte deltar i arbeidet som støtte for det enkelte medlem.

Navnet «Fontenehuset» er hentet fra den gang en gruppe tidligere psykiatriske pasienter i New York etablerte en «club», et møtested, som de kalte Fontain House. Dette var i 1948. Dette huset har senere blitt modellen for alle de mer enn 450 lignende organisasjonene som senere er etablert rundt i verden. Fontenehusbevegelsen heter på engelsk Clubhouse International for å signalisere at dette er en medlemsbasert klubbhusbevegelse.

Fontenehuset Kongsberg er finansiert av Helsedirektoratet, Kongsberg kommune og ved hjelp av gaver.

Dette tror vi på

På Fontenehuset har vi troen på at alle kan komme seg videre og oppleve forbedring til tross for at en har psykiske utfordringer. Fontenehuset er et fellesskap av mennesker som ønsker at andre lykkes – uansett hvor lang tid det måtte ta. Vi har troen på at alle medlemmer har noe å bidra med, uansett hvor syke de er. Vi tror at arbeid og gode relasjoner til de man arbeider sammen med har en god effekt på oss mennesker, og at dette kan være en solidplattform for vekst.

De grunnleggende komponentene for vårt Fontenehus:

 1. Den arbeidsorienterte dagen
  Fontenehuset Kongsberg har åpent mandag – fredag, fra kl. 08:30 -16:00. Medlemmer og ansatte jobber sammen som kollegaer for å løse oppgaver som er viktig for driften av huset. Det er ingen klinisk behandling eller behandlingsorienterte tilbud ved huset.
 2. Arbeidsprogram
  Et hvert fontenehus skal ha et arbeidsprogram hvor vi kan tilby våre medlemmer overgangsarbeid. Dette er en deltidsjobb som disponeres av Fontenehuset der arbeidsgiveren, medlemmet som arbeidstaker og Fontenehusets jobbkonsulent sammen tilrettelegger for at medlemmet skal gjennomføre en vellykket arbeidsperiode på 6-9 måneder. Lykkes vi godt har medlemmet fått et godt grunnlag til å ønske å komme ut i ordinært arbeid.
 3. Utdanning
  Mange medlemmer opplever å få avbrutt utdannelsen på grunn av psykiske problemer. Fontenehuset hjelper og støtter medlemmer som gjenopptar en eller annen form for utdanning ivoksen alder.  Vi tilbyr profesjonell karriereveiledning i samarbeid med Kongsberg karrieresenter. Vi har i tillegg et internopplæringsprogram som skal bidra til å heve det enkelte medlems allmennkunnskap.
 4. Fritidsprogram
  Medlemmer og ansatte arbeider sammen for å skape meningsfylte aktiviteter også utenom Fontenehusets åpningstider. Hver torsdag er huset åpent til klokken 19 og denne dagen lager og spiser vi middag sammen. Vi har åpent en søndag i måneden hvor vi bruker lokalmiljøet som en arena og vi feirer påskeaften, 17. mai, julaften og nyttårsaften sammen på dagtid. Vi har et aktivt samarbeid med Kongsberg Jazzfestival hvor vi bygger opp og drifter Jazzboksen, vi henger opp plakater for Energimølla og jobber på deres Barnelørdager, vi trener hver uke i fellesskap på FSC Kongsberg (KIF-huset) og går ofte på Krona Kino sammen. Alle mennesker trenger å ha et sosialt liv, og dette er noe vi jobber mye med.
 5. Bistand i vanskelige situasjoner
  Våre medlemmer har ulike hjelpebehov. Fontenehuset er ikke noen behandlingsinstitusjon, men både ansatte og andre medlemmer kan bistå med vanskelige praktiske gjøremål. Eksempler på slik bistand kan være hjelp til å finne ordentlig bolig, finne frem til et relevant helsetilbud eller finne ut av offentlige støtteordninger og andre servicetilbud.
 6. Reach-out
  Alle Fontenehus har en reach-out-ordning. Det betyr at medlemmer som uteblir fra felleskapet over tid vil bli kontaktet. Vi vil på den måten bidra til å forhindre at medlemmene isolerer seg, men også gi medlemmene opplevelsen av å være savnet i felleskapet på huset. Ingen Fontenehus vil fungere uten at medlemmene er tilstede. Vi vil derfor aktivt arbeide for høy deltagelse i det daglige arbeidet.
 7. Beslutningsprosess og styring
  Det er viktig at alle blir hørt i beslutningsprosessene som har med Fontenehusets drift å gjøre. Medlemmer og ansatte møtes i åpne fora for å diskutere viktige saker for fellesskapet. Konsensusprinsippet sikrer brukerstyring av huset, mens daglig leder har avgjørende myndighet om enighet ikke oppnås.

Fontenehusene i Norge har en egen nettside på fontenehus.no hvor dere kan finne mer utfyllende informasjon.
Clubhouse International er den internasjonale hovedorganisasjonen.
Clubhouse Europe jobber for å styrke Clubhouse International sitt arbeid i Europa.